CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp
Lĩnh vực Di sản Văn hóa
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Văn hóa và Thể thao

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • - Tổ chức xin cấp giấy phép khai quật khẩn cấp gửi 01 bộ hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn.

 • - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép khai quật khẩn cấp.

 • - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép khai quật khẩn cấp và báo cáo ngay cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời hạn cấp giấy phép khai quật khẩn cấp không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị; trường hợp không cấp giấy phép, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 3 Ngày

   

 • Trực tuyến
 • 3 Ngày

  Thực hiện DVC trực tuyến toàn trình

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
(2) Sơ đồ tỉ lệ 1:500, thể hiện rõ vị trí, diện tích địa điểm khảo cổ cần khai quật khẩn cấp.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
(1) Văn bản đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp của tổ chức chủ trì thăm dò, khai quật khảo cổ (Phụ lục 3 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008) Phu luc 3 quyet dinh 86-2008-QD-BVHTTDL.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
(3) Văn bản đề nghị cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ của tổ chức phối hợp khai quật khẩn cấp (nếu có).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

(1) Trong trường hợp địa điểm khảo cổ đang bị hủy hoại hoặc có nguy cơ bị hủy hoại. (2) Các tổ chức được thăm dò, khai quật khảo cổ: + Cơ quan nghiên cứu khảo cổ học của Nhà nước. + Trường đại học có bộ môn khảo cổ học. + Bảo tàng và Ban Quản lý di tích của Nhà nước có chức năng nghiên cứu khảo cổ. + Hội có chức năng nghiên cứu khảo cổ ở trung ương. (3) Người chủ trì cuộc thăm dò, khai quật khảo cổ phải có các điều kiện sau đây: + Có bằng cử nhân chuyên ngành khảo cổ học hoặc bằng cử nhân chuyên ngành khác có liên quan đến khảo cổ học; + Có ít nhất 05 năm trực tiếp làm công tác khảo cổ; + Được tổ chức xin phép thăm dò, khai quật khảo cổ đề nghị bằng văn bản với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong trường hợp cần thay đổi người chủ trì thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Căn cứ pháp lý
 • Luật 28/2001/QH10 Số: 28/2001/QH10

 • Luật 32/2009/QH12 Số: 32/2009/QH12

 • Nghị định 98/2010/NĐ-CP Số: 98/2010/NĐ-CP

 • Nghị định 01/2012/NĐ-CP Số: 01/2012/NĐ-CP

 • Quyết định 86/2008/QĐ-BVHTTDL Số: 86/2008/QĐ-BVHTTDL

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Quyết định định cấp giấy phép khai quật khẩn cấp