CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện Ban Thi đua - Khen thưởng
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Bước 1.Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định ( 127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định ) tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

 • Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng.

 • Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

 • Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • - Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. - Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng

  Thời gian giải quyết giảm 10 ngày làm việc theo Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

 • Trực tuyến
 • - Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. - Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng

  Thời gian giải quyết giảm 10 ngày làm việc theo Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Văn bản đề nghị kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc của đơn vị thuộc quản lý của cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bản chính: 1
Bản sao: 0
Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc Mẫu số 01.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của cấp trình khen. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 (bộ bản chính)
Yêu cầu - điều kiện Chủ thể là tập thể có thành tích trong phong trào thi đua được đề nghị tặng danh hiệu thi đua
Căn cứ pháp lý
 • Luật 15/2003/QH11 - Thi đua, khen thưởng Số: 15/2003/QH11

 • Luật 47/2005/QH11 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng Số: 47/2005/QH11

 • Luật 39/2013/QH13 Số: 39/2013/QH13

 • Nghị định 91/2017/NĐ-CP Số: 91/2017/NĐ-CP

 • Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ Số: 4540/QĐ-UBND

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Quyết định tặng danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc.