CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội
Lĩnh vực Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, Tổ chức phi chính phủ
Cơ quan thực hiện
Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Cách thức thực hiện

30 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ) nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

30 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ) nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Ban lãnh đạo hội gửi hồ sơ xin chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định).

 • Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

 • Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).

 • Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 30 Ngày làm việc

  30 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ) nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

  Nộp qua bưu chính công ích
 • 30 Ngày làm việc

  30 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ) nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

Phí

không

Lệ Phí

Không có.

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Danh sách ban lãnh đạo lâm thời của hội thành lập mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Dự thảo điều lệ hội mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Nghị quyết đại hội của hội về việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban lãnh đạo lâm thời   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (Mẫu đơn đề nghị chia hội) Mẫu 11.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (Mẫu đơn đề nghị sáp nhập hội) Mẫu 12.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (Mẫu đơn đền ghị hợp nhất hội) Mẫu 13.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (Đơn đề nghị tách hội) Mẫu số 10.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đề án chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có quyết định chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội, các hội mới được hình thành phải tổ chức đại hội để thông qua các nội dung được quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. b) Các hội mới được hình thành do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP để xem xét, phê duyệt điều lệ.

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP Số: 03/2013/TT-BNV

 • Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP Số: 03/2014/TT-BNV

 • Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội Số: 33/2012/NĐ-CP

 • Nghị định số 45/2010/NĐ-CP Số: 45/2010/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (Đơn đề nghị tách hội) Tải về
 • Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (Mẫu đơn đề nghị chia hội) Tải về
 • Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (Mẫu đơn đề nghị sáp nhập hội) Tải về
 • Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (Mẫu đơn đền ghị hợp nhất hội) Tải về

Kết quả thực hiện
 • Quyết định cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.