CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1. Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định ( 127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định )

 • Bước 2. Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Thời gian thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng: 10 ngày.

   

 • Trực tuyến
 • Thời gian thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng: 10 ngày.

   

Phí
 • Không
Lệ Phí
 • Chi phí thẩm định: Theo tỷ lệ quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. (Nộp tại thời điểm nhận kết quả)
Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Các bản vẽ in màu thu nhỏ   Bản chính: 4
Bản sao: 0
Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ; các văn bản pháp lý có liên quan   Bản chính: 4
Bản sao: 0
Thuyết minh nội dung nhiệm vụ   Bản chính: 4
Bản sao: 0
Tờ trình đề nghị thẩm định;   Bản chính: 4
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không có

Căn cứ pháp lý
 • Luật 30/2009/QH12 Số: 30/2009/QH12

 • Nghị định 44/2015/NĐ-CP Số: 44/2015/NĐ-CP

 • Luật 50/2014/QH13 Số: 50/2014/QH13

 • Nghị định 37/2010/NĐ-CP Số: 37/2010/NĐ-CP

 • Nghị định 20/2019/NĐ-CP Số: 20/2019/NĐ-CP

 • Nghị định 72/2019/NĐ-CP Số: 72/2019/NĐ-CP

 • Ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Số: 25/2019/QĐ-UBND

 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Số: 35/2020/QĐ-UBND

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Báo cáo thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh QH chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh