CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công
Lĩnh vực Quản lý công sản
Cơ quan thực hiện

Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp tiền vào tài khoản tạm giữ, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thanh toán gửi chủ tài khoản tạm giữ để chi trả chi phí xử lý tài sản. Ghi chú: Người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của khoản chi đề nghị thanh toán.

 • Bước 2: Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, chủ tài khoản tạm giữ (Sở Tài chính: trong trường hợp Sở Tài chính làm chủ tài khoản quản lý số tiền thu được từ xử lý tài sản công do cơ quan, người có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định xử lý; UBND cấp huyện: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện làm chủ tài khoản quản lý số tiền thu được từ xử lý tài sản công do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cấp huyện, cấp xã quyết định xử lý) có trách nhiệm cấp tiền cho cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản để thực hiện chi trả các khoản chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (được đơn giản hóa giảm thời hạn giải quyết TTHC theo Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

   

  Trực tuyến
 • 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (được đơn giản hóa giảm thời hạn giải quyết TTHC theo Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

   

  Dịch vụ bưu chính
 • 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (được đơn giản hóa giảm thời hạn giải quyết TTHC theo Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

   

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Văn bản đề nghị thanh toán của cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xử lý tài sản (trong đó nêu rõ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản, tổng chi phí xử lý tài sản, thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán) kèm theo bảng kê chi tiết các khoản chi: 01 bản chính;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: Dự toán chi được duyệt; Hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá, phá dỡ; hóa đơn, phiếu thu tiền (nếu có): 01 bản sao.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG Số: Số: 151/2017/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Không quy định