CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cho phép họp báo (nước ngoài)
Lĩnh vực Báo chí
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông (theo Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh)

Cách thức thực hiện

02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các cơ quan Bộ, ngành địa phương hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam có nhu cầu tổ chức họp báo tại các địa phương khác ngoài Hà Nội gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định) ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 2 Ngày

  02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Nộp qua bưu chính công ích
 • 2 Ngày

  02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Phí

không

Lệ Phí

Không.

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị/thông báo họp báo Mẫu 02.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 (bộ) bản chính
Yêu cầu - điều kiện

- Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận, trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. - Nội dung họp báo không có thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 Luật báo chí

Căn cứ pháp lý
 • Luật 103/2016/QH13 Số: 103/2016/QH13

 • Luật Báo chí số 29/LCT/HĐNN8 của Quốc Hội thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989 Số: 29/LCT/HĐNN8

 • Luật số 12/1998/QH10 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 1999 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí Số: 12/1998/QH10

 • Nghị định 88/2012/NĐ-CP Số: 88/2012/NĐ-CP

 • Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam Số: 88/2012/NĐ-CP

 • Thông tư 04/2014/TT-BTTTT Số: 04/2014/TT-BTTTT

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Văn bản chấp thuận