Đánh giá chất lượng công chức
Cơ quan:
Phòng ban:
Hồ Thị Thúy Nga

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Một cửa thị xã Hoài Nhơn

4 (54 lượt đánh giá)
Đánh giá
Lê Văn Trọn

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Một cửa thị xã Hoài Nhơn

4 (13 lượt đánh giá)
Đánh giá
Trà Thị Thanh Trâm

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Một cửa thị xã Hoài Nhơn

Trần Minh Tuân

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Một cửa thị xã Hoài Nhơn

4 (24 lượt đánh giá)
Đánh giá
Tô Thu Xương

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Một cửa thị xã Hoài Nhơn

4 (58 lượt đánh giá)
Đánh giá
Tướng Hồng Việt

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Một cửa thị xã Hoài Nhơn

Đánh giá chất lượng cơ quan
Cơ quan:
Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định

Địa chỉ: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 02563646257

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

Địa chỉ: 198 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn , tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 02563811021

4 (3 lượt đánh giá)
Đánh giá
Sở Du lịch tỉnh Bình Định

Địa chỉ: 185 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn , tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 02563814148

4 (1 lượt đánh giá)
Đánh giá
Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định

Địa chỉ: 08 Lê Thánh Tôn, thành phố Quy Nhơn , tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 02563892172

3.7 (21 lượt đánh giá)
Đánh giá
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

Địa chỉ: 08 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn , tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 02563820163

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định

Địa chỉ: 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn , tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 02563520266

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CƠ QUAN / CÔNG CHỨC
Cơ quan:
Kết quả đánh giá cơ quan
Tổng số đánh giá: 247
Rất hài lòng: 0
Hài lòng: 229
Bình thường: 0
Không hài lòng: 18
Rất không hài lòng: 0
Kết quả đánh giá công chức
Tổng số đánh giá: 3497
Rất hài lòng: 0
Hài lòng: 3420
Bình thường: 0
Không hài lòng: 77
Rất không hài lòng: 0