Đánh giá cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá cơ quan

Cơ quan: S��� Khoa h���c v�� C��ng ngh��� t���nh B��nh �����nh

Loading...

CÂU HỎI
Anh/Chị có hài lòng với việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ của cơ quan
Hài lòng
Không hài lòng