Đến tháng 12
Tỉnh Bình Định đã giải quyết

95,4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 01/12/2020)