Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYEN VAN THAO
Mã Biên nhận : 000.86.37.H08-230203-0035
Về việc : Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Ngày nộp: 03/02/2023 16:06:57
Ngày hẹn trả: 03/02/2023 17:04:55
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.86.37.H08-230203-0035 đã trả kết quả tại UBND phường Trần Quang Diệu