Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TẠ XUÂN VINH
Mã Biên nhận : 000.72.33.H08-230203-0006
Về việc : Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Ngày nộp: 03/02/2023 16:54:16
Ngày hẹn trả: 03/02/2023 17:21:24
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.72.33.H08-230203-0006 đã trả kết quả tại UBND xã Ân Thạnh