Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN NGỌC DUY
Mã Biên nhận : 000.72.33.H08-230203-0004
Về việc : Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Ngày nộp: 03/02/2023 15:48:12
Ngày hẹn trả: 03/02/2023 17:21:24
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.72.33.H08-230203-0004 đã trả kết quả tại UBND xã Ân Thạnh