Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRỊNH THỊ THANH TRÀ
Mã Biên nhận : 000.71.39.H08-230203-0009
Về việc : Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
Ngày nộp: 03/02/2023 17:04:59
Ngày hẹn trả: 03/02/2023 17:05:39
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.71.39.H08-230203-0009 đã trả kết quả tại Thị Trấn Tuy Phước