Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHAN VIỆT TƯỜNG VÂN
Mã Biên nhận : 000.00.32.H08-230202-0019
Về việc : Thay đổi CMND thành CCCD
Ngày nộp: 02/02/2023 14:58:11
Ngày hẹn trả: 03/02/2023 17:54:58
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.32.H08-230202-0019 đã trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Thị xã An Nhơn