Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THỊ KIỀU OANH
Mã Biên nhận : 000.00.32.H08-230131-0040
Về việc : Nhận CN từ Lê Thị Ái
Ngày nộp: 31/01/2023 16:26:20
Ngày hẹn trả: 03/02/2023 17:54:30
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.32.H08-230131-0040 đã trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Thị xã An Nhơn