Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HUỲNH SÀO
Mã Biên nhận : 000.00.32.H08-230131-0001
Về việc : Thay đổi CMND Thành CCCD
Ngày nộp: 01/02/2023 16:13:47
Ngày hẹn trả: 03/02/2023 17:55:50
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.32.H08-230131-0001 đã trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Thị xã An Nhơn