Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH MUONTECH
Mã Biên nhận : 000.00.32.H08-230117-0012
Về việc : Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
Ngày nộp: 17/01/2023 10:40:20
Ngày hẹn trả: 03/02/2023 19:47:08
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.32.H08-230117-0012 đã trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Thị xã An Nhơn