Kết quả tìm kiếm
Người nộp : BÙI THÔNG
Mã Biên nhận : 000.00.32.H08-230113-0090
Về việc : Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
Ngày nộp: 13/01/2023 17:05:41
Ngày hẹn trả: 03/02/2023 17:54:08
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.32.H08-230113-0090 đã giải quyết trước hạn. Đến UBND Huyện/Thị/Thành nhận kết quả