Kết quả tìm kiếm
Người nộp : BÙI TẤN HƯNG
Mã Biên nhận : 000.00.32.H08-230109-0029
Về việc : Nhận TC từ Bùi Tấn Lực & Lê Thị Kim Liên
Ngày nộp: 09/01/2023 14:55:36
Ngày hẹn trả: 03/02/2023 17:54:30
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.32.H08-230109-0029 đã giải quyết trước hạn. Đến UBND Huyện/Thị/Thành nhận kết quả