Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐẶNG THỊ THÙY DUNG
Mã Biên nhận : 000.00.32.H08-230109-0027
Về việc : Nhận CN từ Huỳnh Văn Hạnh & Ma Thị Đào
Ngày nộp: 09/01/2023 14:43:17
Ngày hẹn trả: 03/02/2023 17:54:30
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.32.H08-230109-0027 đã giải quyết trước hạn. Đến UBND Huyện/Thị/Thành nhận kết quả