CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 19 thủ tục
  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
  1 1.004873.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch
  2 2.000635.000.00.00.H08 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch
  3 2.000986.000.00.00.H08 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
  4 1.001193.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch
  5 2.001023.000.00.00.H08 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
  6 1.000894.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch
  7 1.000593.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch
  8 1.004746.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch
  9 1.001022.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
  10 1.000689.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
  11 1.003583.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch
  12 1.004884.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch
  13 1.004772.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
  14 1.000656.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch
  15 1.000419.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch