CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 366 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
  361 1.006390.000.00.00.H08 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Giáo dục Mầm non
  362 1.006444.000.00.00.H08 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục Mầm non
  363 1.006445.000.00.00.H08 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Giáo dục Mầm non
  364 UBND_HTX_39 Quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành. Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
  365 1.001662.000.00.00.H08 Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện) Tài nguyên nước
  366 UBND_HTX_40 Thẩm định công tác đấu thầu dự án. Thành lập và hoạt động của hợp tác xã