CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 122 thủ tục
  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
  46 1.005189.000.00.00.H08 Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
  47 1.005401.000.00.00.H08 Giao khu vực biển Biển và hải đảo
  48 1.005408.000.00.00.H08 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) Địa chất và khoáng sản
  49 1.003046.000.00.00.H08 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký Đăng ký biện pháp bảo đảm
  50 1.004621.000.00.00.H08 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (TTHC cấp tỉnh) Môi trường
  51 1.001039.000.00.00.H08 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Đất đai - Chi cục QL đất đai
  52 1.004199.000.00.00.H08 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Đất đai - Văn phòng đăng ký đất đai
  53 1.004253.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ (cấp tỉnh) Tài nguyên nước
  54 1.005181.000.00.00.H08 Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
  55 2.000472.000.00.00.H08 Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
  56 1.004481.000.00.00.H08 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Địa chất và khoáng sản
  57 2.000801.000.00.00.H08 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đăng ký biện pháp bảo đảm
  58 1.004246.000.00.00.H08 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Môi trường
  59 1.004267.000.00.00.H08 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đất đai - Chi cục QL đất đai
  60 1.003003.000.00.00.H08 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đất đai - Văn phòng đăng ký đất đai