CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 76 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 1.001496.000.00.00.H08 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Giáo dục và Đào tạo
62 1.001495.000.00.00.H08 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo
63 1.001493.000.00.00.H08 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo
64 1.001492.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo
65 1.000939.000.00.00.H08 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo
66 1.006446.000.00.00.H08 Cho phép hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo
67 1.000718.000.00.00.H08 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo
68 1.000716.000.00.00.H08 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo
69 1.003734.000.00.00.H08 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Giáo dục và Đào tạo
70 1.005090.000.00.00.H08 Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT Giáo dục và Đào tạo
71 1.005098.000.00.00.H08 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, tuyển sinh
72 1.005142.000.00.00.H08 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi, tuyển sinh
73 1.005095.000.00.00.H08 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi, tuyển sinh
74 1.005092.000.00.00.H08 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
75 2.001914.000.00.00.H08 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ