Quản lý hồ sơ

Tên doanh nghiệp () Tên đơn vị () Họ và tên ()
N.Cấp GP/CN ĐKKD Ngày cấp Ngày sinh
Số GP/CN ĐKKD () Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách () Số CMND ()
STT Mã số hồ sơ Tên hồ sơ Thời gian tiếp nhận Hình thức nộp Trạng thái Ghi chú