Tình hình xử lý hồ sơ của năm

Tiếp nhận: 0 hồ sơ.

+ Đơn vị: 0 hồ sơ.

+ Trung tâm: 0 hồ sơ.

+ Qua mạng: 0 hồ sơ.

Trả kết quả: 0 hồ sơ.

Hoàn thành: 0 hồ sơ.

Trễ hạn: 0 hồ sơ.

Tình hình xử lý hồ sơ

Tháng

Đã tiếp nhận 0 hồ sơ. Đã xử lý 0 hồ sơ. 0 đúng hạn

Tháng

Đã tiếp nhận 0 hồ sơ. Đã xử lý 0 hồ sơ. 0 đúng hạn

Tháng

Đã tiếp nhận 0 hồ sơ. Đã xử lý 0 hồ sơ. 0 đúng hạn
Tình hình xử lý hồ sơ 6 tháng
Thống kê
Tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ
Lĩnh vực
Tình hình xử lý
Đơn vị Tiếp nhận Đang xử lý Đã xử lý
Tại trung tâm Tại đơn vị Qua mạng đúng hạn quá hạn đúng hạn quá hạn